Kancelaria parafialna czynna :

– czwartek - godz. 15.00 - 16.30

w sprawach pilnych codziennie po Mszy św. wieczornej

CHRZEST

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego 
i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

RODZICE PAMIĘTAJCIE!

1.  Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszamy przynajmniej miesiąc przed planowana datą Chrztu.

2.  Rodzice dziecka przedstawiają niżej podane dokumenty:

•  akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

•  adres i dane rodziców chrzestnych,

•  zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są to rodzice z naszej parafii),

•  zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).

 3. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

•  ukończyły 16 rok życia,

•  przyjęły Sakramenty  Pokuty, Eucharystii oraz Bierzmowania,

•  są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

 4. Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego oraz młodzież, która nie uczęszcza na katechizacje w szkole średniej. 
    

 5. Rodzice i Rodzice Chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych.

EUCHARYSTIA

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się, bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

Sobór Watykański II   Jak pisze Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia: Kościół żyje dzięki Eucharystii! Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, czyli tego wszystkiego, co dokonało się w życiu, śmierci i powstaniu z martwych Jezusa. To wszystko staje się obecne w czynnościach liturgicznych Kościoła. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i prawdziwy Jezus Chrystus. Jest On tam obecny w sposób żywy, prawdziwy, rzeczywisty, z Ciałem, z Krwią, z Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej:

3.  Pogłębia naszą relację z Chrystusem,

4.  Gładzi nasze grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich,

5.  Przez zjednoczenie naszych więzów z Chrystusem, pogłębione zostają jednocześnie więzy z całą wspólnota Kościoła, tworząc jedność i miłość.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU EUCHARYSTII W NASZEJ PARAFII TRWA MINIMUM DWA LATA. DZIECI PRZYGOTOWUJA SIE POPRZEZ UCZESTNICTWO W KATECHIZACJI UCZESTNICTWIE W NABOŻEŃSTWACH, LITURGII ORAZ SPOTKANIACH FORMACYJNYCH. RODZICE RÓWNIEŻ ODBYWAJĄ  PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU KOMUNII ŚWIĘTEJ SWOICH DZIECI POPRZEZ UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH MODLITEWNO-FORMACYJNYCH WG. SCHEMATU SPOTKAŃ WYZNACZONYCH I PRZEKAZANYCH PRZEZ KS. PROBOSZCZA.

BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE- jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Katolickiego. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, który to, ma prowadzić nas do jeszcze ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem.

Pismo święte a Sakrament Bierzmowania.

Najwięcej na temat tego sakramentu możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Czytamy tam m.in.

- Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 17).

- A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. (Dz 9, 6).

- Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». (Dz 9, 17).

Nazwa.

W języku polskim słowo: bierzmowanie wywodzi się od staropolskiego wyrazu bierzmo, które oznacza belkę, podtrzymującą strop domu. Odnosząc do do życia duchowego oznacza, iż Sakrament Bierzmowania ma być fundamentem na którym budujemy naszą wiarę oraz nieustannie ją pielęgnujemy i podtrzymujemy.  

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK, 1316).


Bierzmowanie udoskonala łaskę Sakramentu Chrztu Świętego: jest to sakrament dający Ducha Świętego, aby: 

- głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,

- ściślej wszczepić w Chrystusa,

- umocnić naszą więź z Kościołem,

- włączyć nas bardziej w misje Kościoła i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII TRWA CZTERY LATA.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby »nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem« (Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości.

W jaki sposób dochodzi do zawarcia sakramentu małżeństwa?

   Sakrament małżeństwa zostaje wtedy ważnie zawarty, gdy mężczyzna i kobieta dobrowolnie i bez żadnego przymusu złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie.

Kto udziela sakramentu małżeństwa?

   To sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy On tym samym parę aż do śmierci jednego z małżonków. Sakramentu tego mężczyzna i niewiasta udzielają sobie sami, nawzajem.

Jaka jest rola kapłana przy zawieraniu tego sakramentu?

   Kapłan w tym wypadku udziela błogosławieństwa Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem tego, iż małżeństwo zostawało zawarte ważnie, zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie wyrażone zostało w całości i publicznie.

Co jest niezbędne do zawarcia sakramentu małżeństwa?

   Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne jest wypełnienie trzech zasadniczych kryteriów:

- musi istnieć dobrowolna zgoda na jego zawarcie,

- zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie,

- otwartość na przyjęcie potomstwa.

Kto jest niezdolny do zawarcia sakramentu małżeństwa?

   Nie są zdolne do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa:

- osoby pozbawione wystarczającego używania rozumu,

- osoby mające poważny brak rozeznania oceniającego, co do istoty praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych,

- osoby, które z przyczyn natury psychicznej nie są zdolne podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne?

   Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, ponieważ:

- odpowiada istocie miłości; wzajemne poświęcanie się małżonków jeden dla drugiego,

- jest obrazem bezwarunkowej wierności Boga do stworzenia,

- wyobraża poświęcenie Chrystusa dla swego Kościoła, przez Jego śmierć na krzyżu.

Jakie dokumenty należy przygotować w celu zawarcia sakramentu małżeństwa?

   Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:

- metrykę chrztu św.,

- dowód osobisty,

- dokumenty z datą I Komunii św.,

- ostatnie świadectwo nauki religii,

- zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego,

- wdowcy powinni przedstawić akt zgonu małżonka,

- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

   Planowanie zwarcia sakramentu małżeństwa należy zgłaszać przynajmniej z trzy miesięcznym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej.

Kiedy małżeństwo nie zostaje ważnie zawarte?

   Małżeństwo jest nierozerwalne, gdyż Bóg je takim ustanowił od początku. Powodem nierozerwalności jest dobro małżonków, dzieci i społeczeństwa. Władze cywilne nie mają mocy, ani prawa do rozwiązania ważnego małżeństwa, mogą jednak stanowić prawa dotyczące warunków finansowych czy opieki nad dziećmi. Nawet gdyby rozwód cywilny był dozwolony w danym kraju, wobec prawa Bożego i sumienia, małżeństwo pozostaje nadal ważne.

   Kościół nie ma również mocy rozwiązać ważnego i dopełnionego związku sakramentalnego, może jedynie ogłosić je nieważnie zawartym po całej serii dochodzeń i po dostarczeniu dowodów na to, że było ono nieważnie zawarte od samego początku, jak np. po udowodnieniu, że przynajmniej jedne z narzeczonych był niezdolny do dokonania aktu zgody małżeńskiej lub wobec ujawnienia przeszkód, które czynią małżeństwo nieważnym.

   Ogłoszenie nieważności małżeństwa wymaga bardzo ostrożnego dochodzenia oraz orzeczenia właściwego sądu kościelnego (w dwóch instancjach), aby zagwarantować, że w wyniku błędu nie zostanie orzeczone nieważnym małżeństwo, które jest ważnie zawarte.

"Jak mogę opisać szczęście takiego małżeństwa, które zostaje zjednoczone przez Kościół...? Jak zaprzęg dwukonny: dwoje wierzących połączonych jedną nadzieją, jednym dążeniem, jednym sposobem życia, we wspólnej służbie... żadnego podziału w duchu, żadnego w ciele. Tam gdzie jest jedno ciało, tam też duch jest jeden."

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

CHORUJE KTOŚ WŚRÓD WAS?

KILKA SŁÓW O SAKRAMENCIE CHORYCH…

Choroba potrafi przyjść nagle i niespodziewanie. Potrafi zabrać zdrowie, niosąc ze sobą cierpienie, ból, kalectwo. Wraz z pojawieniem się choroby bywa, że nagle znikają koledzy, przyjaciele, a zdarza się, że i rodzina. Ale Jezus i w najgorszych sytuacjach nie chce byśmy pozostawali sami, On daje nam siebie, chociażby w Sakramencie Chorych. Należałoby się zapytać czychorzy chcą z tego sakramentu korzystać? Jeden z kapłanów opiekując się małym szpitalem liczącym 150 lóżek, w ciągu czterech dni posługiwania w szpitalu rozdał jedynie 35 Komunii świętych chorym, dlaczego tak mało? Oto niektóre z powodów usprawiedliwień:

- Niech się ksiądz odsunie, bo mi ksiądz zasłania telewizor: akurat leci "Dziennik Telewizyjny", a ja muszę być na bieżąco.
- Mnie dopiero tutaj przyjęli, ja się jeszcze nie orientuję. Może kiedyś.

- Właśnie dostałem zastrzyk i źle się czuję.

- A ja już jutro wychodzę, więc nie potrzeba.

- A ja się nie mam, z czego spowiadać i 25 lat nie byłem do spowiedzi...


A rodzina zanim pomóc swoim najbliższym i wezwać kapłana z posługą, wtedy załatwia sprawy z lekarzami, ukrywa prawdę, przynosi zakupy 
i wmawia choremu: „Nie martw się, wszystko będzie jak najlepiej”. 
Nie bójmy się wzywać kapłana do chorego!Dlaczego większość
z chorych nie odchodzi na drugą stronę życia przygotowanym jak należy? Pomóżmy im, jak najlepiej przygotować się na rozstanie z tym światem i umożliwiajmy wejście do tego gdzie nie ma już łez i bólu, do nieba! W kilku punktach zobacz jak umożliwić choremu ulgę w cierpieniu:

6. Chory ma prawo wiedzieć, jaka jest jego sytuacja w chorobie. Nie można go traktować na równi z człowiekiem zdrowym w pełni sił. Często wpływ choroby czy lekarstw, ból, samotność uniemożliwia mu samodzielne podjecie decyzji, dlatego pomóż mu!

7. Choremu należy mówić prawdę w należny sposób 
i w odpowiednim czasie. Nie pozwól mu pozostawić wszystkiego na ostatni moment! Pomóż mu uporządkować jego sprawy te ziemskie 
i duchowe. Często to rodzina posiada ten cenny klucz jak dotrzeć do duszy chorego, nie uczyni tego lekarz, pielęgniarka czy ksiądz, pomóc mu może tylko rodzina i najbliżsi.

8.  Kiedy wezwać księdza?

Sakrament chorych to nie sakrament dla zmarłych, dlatego wezwij księdza na życzenie chorego, w razie niebezpieczeństwa śmierci, wypadku, ale także perspektywa poważnej operacji czy zabiegu.

•  Co powinien wiedzieć ksiądz zanim przyjdzie do chorego?

Jaki jest stan zdrowia chorego, zarówno ten psychiczny jak 
i fizyczny, czy chory może przyjąć Komunię świętą. Ważne jest czy to sam chory prosił o wezwanie księdza. Rodzina może powiedzieć księdzu o tym jak w ostatnim czasie wyglądało życie religijne chorego.

•  Jak przygotować pokój na przyjęcie księdza w domu chorego?

Jeżeli jest to możliwe przygotuj stół z krzyżem, zapalonymi świecami, wodą święconą i kropidłem. Można przygotować troszeczkę waty lub kawałek czerstwego chleba, po to, by kapłan mógł wytrzeć sobie ręce, gdy namaści chorego olejem (później z szacunku do świętych rzeczy należy je spalić) Można także przygotować szklankę wody z łyżeczką w razie gdyby chory miał problemy z połknięciem Komunii świętej. Gdy chory ma słaby słuch należy zapewnić mu dogodne miejsce ku temu, aby mógł się swobodnie wyspowiadać w razie potrzeby.

•  Na co chciałby liczyć ksiądz udając się do chorego?

Podaj księdzu dokładny adres, w razie potrzeby zapytaj kapłana czy ma jak dojechać do chorego. Byłoby dobrze gdyby ktoś z rodziny mógł towarzyszyć kapłanowi dla bezpieczeństwa w drodze (szczególnie w nocy) modląc się w ciszy idąc do chorego. Oczekuj na kapłana przy drzwiach z płonącą świecą w ręku. Rodzina powinna uczestniczyć w sprawowaniu sakramentów wraz z księdzem (wychodzimy tylko na czas spowiedzi świętej).

•  Jak zachować się widząc kapłana niosącego Najświętszy Sakrament do chorego?

W razie możliwości uklęknąć, przystanąć, schylić głowę, zdjąć czapkę (mężczyźni), podjąć modlitwę za chorego, do którego zmierza kapłan. Chrześcijanin powinien także zanosić modlitwę za chorego słysząc sygnał karetki pogotowia.

Odwiedziny z posługą sakramentalną u chorych w naszej parafii odbywają się w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca. W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy kontaktując się z księdzem z parafii!

windows 7 32 bit product key download windows 7 64 bit product key windows 7 activation keygen windows 7 activation key purchase windows 7 activation key sale windows 7 buy key only.html windows 7 cd key buy online windows 7 cd key cheap windows 7 cd key not valid windows 7 enterprise 32 bit cd key windows 7 enterprise 64 bit product key windows 7 enterprise activation key download windows 7 enterprise cd key windows 7 enterprise dell oem key windows 7 enterprise genuine keygen windows 7 enterprise key cheap windows 7 enterprise key code windows 7 enterprise keygen download windows 7 enterprise key online windows 7 enterprise key original microsoft office access 2010 microsoft office access 2013 microsoft office access 2016 windows 10 home premium key oem windows 10 home premium key on ultimate windows 10 home premium key sale windows 10 home premium key shop windows 10 license key windows 10 license key cheap windows 10 license key finder windows 10 oem key buy windows 10 professional 32 bit product key activation windows 10 professional 64 bit product key microsoft office project professional 2010 sp2 microsoft office project professional 2013 sp2 microsoft office project standard 2010 microsoft office project standard 2013 microsoft office publisher 2010 microsoft office publisher 2013 windows 10 home basic to home premium anytime upgrade Win 7 home key sale buy Win 7 key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key windows 8 product key sale windows 8 activation key windows 8 pro product key sale windows 8 professional product key Windows 8 Enterprise key Windows 8.1 Professional key windows 8.1 pro key sale windows 8.1 kms activation key buy win8.1 key windows 10 pro product key buy windows 10 product key activation windows 10 key Windows 10 key sale Windows 10 key windows 10 product key Windows Server 2012 R2 key Windows Server 2008 key Eset Nod32 Key sale Norton 360 key sale Microsoft Office 2016 key Office 2016 Key Microsoft Office 2007 key Office 2010 product key Office 2013 pro key Office 2013 prouct key Win 7 home key sale buy Win 7 key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key windows 8 product key sale windows 8 activation key windows 8 pro product key sale windows 8 professional product key Windows 8 Enterprise key Windows 8.1 Professional key windows 8.1 pro key sale windows 8.1 kms activation key buy win8.1 key windows 10 pro product key buy windows 10 product key activation windows 10 key Windows 10 key sale Windows 10 key windows 10 product key Windows Server 2012 R2 key Windows Server 2008 key Eset Nod32 Key sale Norton 360 key sale Microsoft Office 2016 key Office 2016 Key Microsoft Office 2007 key Office 2010 product key Office 2013 pro key Office 2013 prouct key Win 7 home key sale buy Win 7 key windows 7 key windows 7 product key windows 7 pro key windows 7 activation key windows 7 ultimate product key windows 7 professional product key windows 8 product key sale windows 8 activation key windows 8 pro product key sale windows 8 professional product key Windows 8 Enterprise key Windows 8.1 Professional key windows 8.1 pro key sale windows 8.1 kms activation key buy win8.1 key windows 10 pro product key buy windows 10 product key activation windows 10 key Windows 10 key sale Windows 10 key windows 10 product key Windows Server 2012 R2 key Windows Server 2008 key Eset Nod32 Key sale Norton 360 key sale Microsoft Office 2016 key Office 2016 Key Microsoft Office 2007 key Office 2010 product key Office 2013 pro key Office 2013 prouct key