=================================================================================================================================================================================

 

 

Każda Rodzina mająca groby na cmentarzach parafialnych w Kunicach i Spalonej jest zobowiązana do rocznej opłaty za wywóz odpadów. Kwota wynosi 50 zł na cały rok

Wywóz śmieci odbywa się dwa razy w miesiącu. Koszt miesięczny wynosi 840 zł plus wywóz dodatkowy / około 300 – 400 zł /

Lista wpłat od rodzin jest aktualizowana i wywieszana w gablocie ogłoszeniowej przy kościołach.

Proszę o uzupełnienie wpłat.

Konto parafialne do wpłat:

87 1020 3017 0000 2802 0152 3265

 

NOWY REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KUNICACH I SPALONEJ

Preambuła 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego tez Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej[1], a także uwzględniając Instrukcję Biskupa Legnickiego w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Diecezji Legnickiej z dnia 18 października 2016r. przy poszanowaniu przepisów państwowych, a w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych[2] (wraz z przepisami wykonawczymi, stanowi się co następuje:

§ 1

1.     Cmentarz Parafialny w Kunicach zwany dalej Cmentarzem jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Gwarnej 6

2.     Cmentarzem zarządza każdorazowy Proboszcz lub Administrator Parafii osobiście, zwany dalej Zarządzającym. Zarządzający może zlecić czynności administracyjne innym osobom, co wymaga pisemnego potwierdzenia. 

3.     Wszystkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Biurze Cmentarza, które mieści się (np. w Kancelarii Parafialnej) przy ul. Gwarnej 6

4.     Cmentarz służy jako miejsce pochówku parafian, a także księży proboszczów i księży współpracowników danej Parafii.

5.     Pochowanie na Cmentarzu osoby, która mieszka poza Parafią, wymaga zgody Zarządzającego.

6.     Zarządzający ma prawo żądać od rodziny osoby zmarłej zaświadczeń, stwierdzających przynależność do Kościoła Katolickiego.

7.     Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, to jest pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, a także w określonych sytuacjach organy wojskowe, państwowe, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.

8.     Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną zarejestrowanej w USC karty zgonu, a także zgody właściwego prokuratora, jeżeli zgon nastąpił w wyniku przestępstwa lub przy podejrzeniu udziału osób trzecich, nadto przedłożeniu do wglądu Zarządzającego (pracownika Kancelarii Parafialnej) odpisu aktu zgonu oraz uiszczeniu opłat. W przypadku kremacji zwłok dodatkowo wymagane jest dostarczenie protokołu lub świadectwa kremacji jednoznacznie określającego tożsamość prochów.

9.     W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

10.  Cmentarz otwarty jest codziennie w czasie otwarcia bram kościelnych. Przebywanie na terenie cmentarza po zamknięciu bramy jest niedozwolone.

Cmentarz jest czynny całodobowo

11.  Wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowych oraz przebywający na Cmentarzu są zobowiązani do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, przestrzegania regulaminu Cmentarza oraz zarządzeń i poleceń Zarządzającego. 

12.  W szczególności niedozwolone jest na terenie Cmentarza:

- przebywanie poza godzinami jego otwarcia,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych oraz wypalanie śmieci,

- umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

- wjeżdżanie rowerami,

- chodzenie po urządzeniach miejsc grzebalnych oraz po płytach grobów murowanych,

- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Zarządzającego. 

§ 2

1.     Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. 

2.     Na nagrobku chrześcijanina winien być umieszczony znak chrześcijańskiej wiary, a umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza. 

3.     Zgoda Zarządzającego jest niezbędna na: 

a.     pochówek na Cmentarzu, 

b.    ekshumacje, 

c.     postawienie i remont każdego nagrobka, 

d.    wjazd pojazdów mechanicznych, 

e.     montowanie ławek sadzenie drzew i krzewów przy grobach oraz układanie chodników wokół grobów.

4.     Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu z Zarządzającym ich zakresu i terminu. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. 

5.     Wykonawca prac jest zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego zgodę na ich wykonanie oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie Cmentarza.

6.     Zabrania się wyrzucania gruzu, nadmiaru ziemi i odpadów po robotach budowlanych do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych Cmentarza. Wykonawca musi je usunąć na własny koszt.

7.     Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu Parafia nie ponosi odpowiedzialności.

8.     Odpowiedzialność parafii za szkody powstałe na terenie Cmentarza ograniczona jest do odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Ograniczenie to dotyczy również odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach deliktowych.

9.     Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia, w tym wskutek warunków atmosferycznych, mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

§ 3

1.     Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

2.     Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

3.     Po upływie 20 lat, jeżeli nie zgłoszono zastrzeżenia i nie uiszczono opłaty za pochowanie zwłok, grób może być użyty do ponownego pochówku, co oznacza, że Zarządzający może wyrazić zgodę na pochowanie tam innego zmarłego. Zarządzający nie ma obowiązku poszukiwania i powiadamiania o tym osób, którym przysługuje prawo do dysponowania grobem, jednak jeżeli będzie to możliwe, to Zarządzający powiadomi osobę opiekującą się grobem o zamiarze użycie grobu do ponownego pochówku, a także umieści odpowiednią informację na grobie oraz na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń. Okres karencji po upływie 20 lat wynosi jeden rok.

4.     Jeżeli po upływie 20 lat nie zgłoszono zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania i nie uiszczono opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, prawo do grobu wygasa dopiero z chwilą, gdy Zarządzający użył go do ponownego pochówku, to jest oddał miejsce osobie nieposiadającej wcześniej prawa do grobu w tym miejscu celem pochowania zwłok. W takiej sytuacji, nie przysługuje roszczenie mające na celu przywrócenie prawa do grobu.

5.     W przypadku grobów rodzinnych murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających prochy powstałe w wyniku spopielenia zwłok, nie ma obowiązku po upływie 20 lat składać zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu.

6.     Z chwilą dokonania ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku, bez prawa obowiązku zwrotu przez Parafię jakichkolwiek opłat za okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty. 

§ 4

1.     Osoby uprawnione do pochówku zmarłego zlecają wykonanie ceremonii pogrzebowej wybranemu przez siebie podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług i ponoszą wszystkie związane z tym koszty.

2.     Osoby uprawnione do pochówku zmarłego uzgadniają z Zarządzającym sposób i miejsce przygotowania grobu. Przygotowanie grobu ze względów porządkowych może zostać zlecone innemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług. Osoby uprawnione do pochówku zmarłego ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem grobu.

3.     Opłaty cmentarne, zgodnie z ustalonym cennikiem, pobiera Zarządzający. Wpływy z opłat cmentarnych przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzem, a także na wszelkie inwestycje cmentarne i parafialne.

4.     Od najbliższej pozostałej rodziny osoby zmarłej przyjmowana jest ofiara za przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w wymiarze religijnym wraz ze Mszą Świętą.

5.     Celebrowanie liturgii pogrzebu przez duchownych innych wyzwań wymaga zgody Zarządzającego Cmentarza.

§ 5

1.     Zarządzający jest zobowiązany do przyjęcia od osoby wnoszącej pokładne, to jest opłaty składanej właścicielowi cmentarza w chwili utworzenia nowego grobu oraz w chwili pochowania do już utworzonego grobu kolejnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami, pisemnego oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania opiekuna grobu. Opiekun grobu jest osobą, z którą Zarządzający kontaktuje się we wszystkich sprawach dotyczących grobu. 

2.     Poprzez uiszczenie pokładnego nie nabywa się prawa do wyłącznego decydowania o wolnym miejscu w grobie rodzinnym (prawa do dysponowania grobem). Prawo do dysponowania grobem jest wspólnym prawem wszystkich osób powiązanych rodzinnie z osobą pochowaną w grobie. Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń do decyzji dysponenta. Osoby składające oświadczenia przed Administratorem ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść.

3.     Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Instrukcji w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Diecezji Legnickiej wydanej przez Biskupa Legnickiego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące cmentarzy wyznaniowych.

5.     Kancelaria Cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa. Dane osobowe dysponentów grobów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym przepisami.

6.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2024r i z tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Cmentarza.

 

Kunice,  dnia 15.11.2023 r.                                                                             

ks. Andrzej Białek

Proboszcz Parafii